240 میلیون دلار زعفران از خراسان رضوی صادر شد

به گزارش همنوا به نقل از ایرنا، سید هاشم نقیبی بیان کرد: صادرات محصول راهبردی زعفران از خراسان رضوی ظرف این مدت در همسنجی با پارسال 34.5 درصد بیشتر شده است.
وی ادامه داد: پارسال 185 تن زعفران تولید خراسان رضوی به ارزش 268 میلیون و 250 هزار دلار صادر شده بود.
پاییز پارسال 280 تن محصول از 84 هزار هکتار کشتزارهای زعفران خراسان رضوی برداشت شد که این مقدار در سال ماقبل 256 تن بود.
امسال نیز 86 هزار هکتار مزرعه استان زیر کشت زعفران رفته که پیش بینی می شود بین 300 تا 310 تن محصول از این سطح برداشت شود.
فعالیت در حوزه تولید زعفران در خراسان رضوی برای 131 هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

شناسه خبر : 12335