چند کلمه ای در باب حجاب

0

کشف حجاب با رضاخان آمد، با اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ ته کشید و با نامه آیت الله کاشانی و پافشاری علماء رفت. از ۱۳۱۴ تا ۱۳۲۳. یعنی ۹ سال.

قیام مسجد گوهرشاد در تیر ۱۳۱۴ شهدای زیادی را در دفاع از حجاب داد و کشف حجاب اجباری رضاخانی در این ۹ سال زنان و دختران زیادی را خانه نشین کرد.

کشف حجاب رضاخانی اگر برای زنان ایران بود کلاه پهلوی هم اجبار رضاخان برای مردان ایران بود در مسیر ترقی. و البته ارتشی که به ترقه ای بند بود تا از هم بپاشد و ایران اشغال شود.

کشف حجاب رضاخانی اگر چه حاصل کرکری او با آتاتورک بود و سوغات سفر ترکیه، اما نباید ماجرا را ساده کرد. کشف حجاب و کلاه پهلوی با تعطیلی عزاداری ها هم همراه بود که آن هم تعطیل نشد. رضاخان یک فرق دیگر هم با رقیب ترکش داشت. مصطفی کمال پاشا سوسیالیست بود و رضاخان، انگلوفیلی که آلمانوفیل شد و در نهایت خلع از سلطنت و تبعید و مرگ. و جالب است که رضاخان در همان دامی افتاد که پاشاهای عثمانی در جنگ بین الملل اول افتادند و ورودشان به جنگ با طمع اشاعه ترکیسم در قفقاز، امپراطوریشان را به تاراج داد. رضاخان در جنگ بین الملل دوم از ترس روس به هیتلر پناه برد و وقتی ارتش نازیسم در سیبری یخ زد، ارتش شاهنشاهی ایران از هم پاشیده بود و روسها تخت گاز تا تهران تاختند. تنها در جلفا بود که کمی به زحمت افتادند و شهدایی از ایران گرفتند. اغلب ملتچی ها چه در دنیای عرب چه در آناتولی و چه در قفقاز سوسیالیست بودند، جز در ایران. پان ایرانیسم فروغی و کسروی، طعم انگلو جهود داشته در ایران. و البته پیشه وری هم کمونیست بود. بله. بگذرم.

حجاب و کشف حجاب همیشه در ترکیه و ایران مهم بوده و هست. به هر شکلش.

در سال های اخیر حجاب هنوز در این منطقه و در بین همسایگان ما مهم است. هنوز هستند شهیدانی که جان بر سر حجاب می گذارند. و البته هستند زنانی که لچک از سر بر می دارند و بر سر چوب فیلمش را می گیرند.

حجاب مهم است.

شناسه خبر : 14472