معاون وزیر کار: قراردادهای سفیدامضا برچیده می‌شود

0

معاون روابط کار وزارت %

شناسه خبر : 29590