مراسم بزرگداشت سردار شهید سلیمانی در تبریز

0

آرام و قرار همه ی کفر به هم خورد
بیداری اسلامی دنیا که رقم خورد
با ما سخن از جنگ مگو ما که نمردیم
ما پاسختان را به دم تیخ سپردیم
بر ابرهه ها سنگ ابابیل ببارد
بر قلب تلاویو که سجیل ببارد

شناسه خبر : 39507