قدیمی‌ترین نوحه ضبط‌شده با شعر ناصرالدین شاه

0

قدیمی‌ترین نوحه ضبط شده با نام «جبرئیل» در دستگاه همایون خوانده شده‌است. معروف است که شهر این نوحه از ناصرالدین شاه قاجار بوده‌است.

شناسه خبر : 31477