سومین روز کاندیداهای مجلس در ساختمان فرمانداری

0

محمد حسین فرهنگی آمد که بگوید مجلس فاقد هویت بود و رییس مجلس فقط به ابقای خود توجه می کرد و شهرتی فر نرسیده گفت: اصولگرایان برای پیشرفت کشور کاری نکرده اند

شناسه خبر : 37380