تب و تاب انتخابات به عرصه کتاب نیز کشیده شد

0

همواره ایام انتخابات، شاهد پدیده های جدیدی از کاندیداهای انتخاباتی هستیم که بیشتر اوقات هم فقط در تب و تاب انتخابات دیده می شوند.

یکی از جدیدترین رخداد های اخیر که می توان آن را تبلیغات نرم به حساب آورد و همچنان سواستفاده از سکوت قانون در این خصوص تلقی می شود، دست به قلم شدن عزیزان کاندیداها قبل از روزهای انتخابات است.
اما این امید می رود که تنها چاپ و معارفه نویسنده کتاب در دستور کار قرار نگرفته باشد و اگر نویسنده این کتاب به واقع نیتش خیر بوده و دلسوز فرهنگ کتابخوانی استان است ، قبل از انتخابات فضایی هم برای نقد این کتاب ایجاد شود.

شناسه خبر : 42650