بیش از شصت ماه برای این حوزه برنامه ریزی کرده ام

0

کاندیدای مجلس یازدهم با بیان این که بیش از شصت ماه با یک تیم کارشناسی مشکلات استان را بررسی کرده ام گفت: بر این اساس راهکارهای ویژه ای را مبنی بر قانون اساسی با مشورت با نخبگان و اصناف برنامه ریزی کرده ام که در یکی از این راهکارها زنان ازحالت کلیشه ای خارج شده و در پست های مهم حکومتی جای دارند.

کاندیدای مجلس یازدهم،با بیان اینکه جریان های فکری و احزاب از ابتدای انقلاب نقشی در پیشرفت کشور نداشته اند،گفت: مجلس دهم متشکل از افراد هیجانی واحساسی بود.
وی تاکیدکرد،متکی به رانت های ثروت نیستم زیرا اشرافیت سیاسی به واسطه ی کرسی های قدرت یکی از دغدغه های نظام از ابتدای انقلاب است.
احمدزاده در انتها گفت:تصمیم دارم با ورود به مجلس حتما شفاف سازی کرده،اموال خود و خانواده ام را اعلام کنم.

شناسه خبر : 37567