برفی که آمدنش با خودش است و آب شدنش با خدا

0

بارش برف هر چند که شهر تبریز را با زیبایی همنشین کرده است اما این زیبایی همیشه مشکلاتی هم با خود دارد
تبریز برفی در این چند روز را میهمان دریچه دوربین همنوا باشید

شناسه خبر : 40544