برای عبور از تنگناهای کنونی دست نیاز ما به سوی اندیشمندان است

0

به گزارش همنوا به نقل از ایرنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه در یکصدمین سالگرد دانشگاه خوارزمی افزود: اینکه فقط از دانشگاه انتظار داشته باشیم کفایت نمی کند باید این بخش را همراهی کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دانشگاه مبدا و مرکز همه تحولات اصلی است گفت: در دولت تکلیف شده که در برنامه های 5 ساله و بخشی از بودجه به دانشگاه و مراکز آموزشی توجه شود.
وی در ادامه گفت: در شرایط فعلی با تنگناهای جدی روبرو هستیم. آمریکایی ها به صورت جدی دنبال ایجاد بحران برای کشور و نابودی اقتصاد کشور ما هستند. بنابر این دست نیاز ما به سوی صاحب نظرا ن، صاحب اندیشان و نخبگان است. چرا که با کمک همدیگر می توانیم از این راه سخت عبور کنیم.
جهانگیری تاکید کرد: امروز رسالت بزرگی بر عهده نخبگان است که به دولت برای عبور از مشکلات کمک کند.

شناسه خبر : 18425