ایجاد شهرستان تفتان در استان سیستان و بلوچستان

شهرستان تفتان

با تصمیم دولت، شهرستان تفتان از ترکیب بخش‌‏های مرکزی شامل دهستان‏‌های اسکل‏ آباد و تفتان جنوبی و شهر نوک‏ آباد، بخش نازیل و بخش گوهرکوه در استان سیستان و بلوچستان ایجاد و شهر نوک‏ آباد به عنوان مرکز شهرستان تفتان تعیین می‏ شود.

به گزارش همنوا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ با اصلاح تقسیمات کشوری به شرح زیر موافقت کرد:

مرکز دهستان نازیل بخش نوک ‏آباد شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان، به روستای بهرآباد و مرکز دهستان اسکل‏ آباد بخش یاد شده به روستای اسکل‏ آباد تغییر می‌یابد.

همچنین، دهستان چاه احمد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‏‌های زیر، مطابق نقشه شماره (۱) پیوست که تایید شده به مهر دفتر ‏هیئت دولت است، در بخش نوک ‏آباد ایجاد می‌شود:

۱ – موتور بلوچ ۲ – موسی‏ آباد ۳ – علی‏ آباد ۴ – یوسف‏ آباد ۵ – موتور عبدالنبی ۶ – حسن ‏آباد ۷ – گل‏ آباد ۸- حسین‏ آباد ۹ – علم ‏آباد ۱۰ – چاه احمد ۱۱ -اکبرآباد ۱۲ – نبی‏ آباد ۱۳ – خیرآباد ۱۴ – موتور حاجی پیر محمد ۱۵- محمدآباد شه‏ دوست ۱۶- محمودآباد ۱۷- امیدآباد ۱۸- موتور حاج رسول ۱۹ – حسین‏ آباد ۲۰- موتور گلاب ۲۱- ملک‏ آباد ۲۲ – توکل‏ آباد گل زمان ۲۳ – سعیدآباد ۲۴ – رحیم ‏آباد ۲۵ – محمدآباد پایین تلارک ۲۶- وحیدآباد ۲۷- موتور عمر ۲۸- گل ‏آباد چاه شور ۲۹- چاه مجید ۳۰- محمدآباد شه نور ۳۱- میان بازار کهنک ۳۲- جیهل ‏آباد ۳۳ – لال ‏آباد هوتی ۳۴ – اسلام ‏آباد ۳۵ – نعیم ‏آباد ۳۶ – ده دوست محمد ۳۷ – چاه منصور ۳۹ – موتور نواب ۴۰- موتور حاجی موسی شه بخش ۴۱- شورآباد.

روستای چاه احمد به عنوان مرکز دهستان چاه احمد تعیین می‏ شود و دهستان شیرآباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‏های زیر، مطابق نقشه شماره (۲) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر ‏هیئت دولت است، در بخش نوک‏ آباد ایجاد می‌شود:

۱ ـ شیرآباد ۲ ـ حبیب ‏آباد ۳ ـ موتور عبدالکریم ۴ ـ مرادآباد ۵ – بک ۶ ـ نچاپ ۷ ـ ده بالا ۸ ـ نورآباد ۹- کاواری ۱۰- عبد محمدآباد ۱۱- تخت شاپ ۱۲- حمل‏ آباد ۱۳- دهکده کوثر ۱۴- حسن‏ آباد ۱۵ ـ. بوک ۱۶ ـ شهید شاه نظر ۱۷ ـ عزیزآباد ۱۸ ـ حافظ‏ آباد ۱۹ ـ بهادرآباد ۲۰ ـ الله‏ آباد ۲۱ ـ ابراهیم‏ آباد ۲۲- ناصرآباد ۲۳- حاجی‏ آباد ۲۴- شهید رسولی ۲۵- فیصل‏ آباد ۲۶- ولی‏ آباد ۲۷- بهشتی ‏آباد ۲۸ – سیدآباد ۲۹- ملک ‏آباد ۳۰- اسلام ‏آباد ۳۱- چاه بولانزهی ۳۲ – نعمت ‏آباد ۳۳ – نورآباد ۳۴ – موتور نادر ۳۵ – موتور حاجی اکبر ۳۶- موتور حاجی چراغ ۳۷- حاجی ‏آباد سرخ دک ۳۸- اسماعیل‏ آباد ۳۹ ـ یعقوب‏ آباد ۴۰ ـ میران دشت.

روستای کاواری به عنوان مرکز دهستان شیرآباد تعیین و بخش نازیل از ترکیب دهستان‏های نازیل و چاه احمد در شهرستان خاش ایجاد می‌شود.

همچنین، روستای نازیل به عنوان مرکز بخش نازیل تعیین و بخش گوهرکوه از ترکیب دهستان‏ های گوهرکوه و شیرآباد در شهرستان خاش ایجاد می‏ شود.

روستای شیرآباد به عنوان مرکز بخش گوهرکوه تعیین و شهرستان تفتان از ترکیب بخش‏های زیر در استان سیستان و بلوچستان ایجاد می‌شود:

۱ ـ بخش مرکزی شامل دهستان‏های اسکل‏ آباد و تفتان جنوبی و شهر نوک‏ آباد.
۲ ـ بخش نازیل.
۳ ـ بخش گوهرکوه.

روستای دهپابید به عنوان مرکز بخش مرکزی شهرستان تفتان و شهر نوک ‏آباد به عنوان مرکز شهرستان تفتان تعیین می‏ شود.

شناسه خبر : 38136