امتحانات روز شنبه مدارس لغو شد

به گزارش همنوا به نقل از ایرنا، در متن این دستورالعمل که برای تمامی ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور ارسال شده آمده است: نظر به اینکه روز شنبه اول دیماه 97 آغاز فصل زمستان است و به موجب یک سنت باستانی و دیرینه ایرانیان(شب یلدا)، به منظور حفظ و پاسداشت کانون گرم خانواده ها و به جا آوردن سنت حسنه ی صله ی ارحام و نیز بهره مندی دانش آموزان از والدین و لذت بردن از هم نشینی با خانواده های خود، مقتضی است تربیتی اتخاذ فرماییید امتحانات تمامی دوره های تحصیلی به جز امتحانات نهایی، روز شنبه اول دی ماه سال جاری لغو و به تاریخی دیگر موکول شود.

شناسه خبر : 13737